<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8288573288108496812\x26blogName\x3djovhelle+-+The+Mom...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jovhelle.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jovhelle.blogspot.com/\x26vt\x3d7864698308560586141', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Oh hello. I am jovhelle. Chocolates and Pink and Hello Kitty are my favorite things. WAHM ang loving it.

Bituwin - template
Vhelle - image

Words from Quote Garden.

Friday, February 8, 2008
Property Consultant

Wala magawa sa bahay kaya naisip ko na din maging real estate agent para may extra income while naghihintay ako manganak. Besides, kumuha na din ang hubby ko at sisters niya ng house kaya un kailangan ng extra income para sa equity at monthly amortization. Ayoko naman na naghihintay lang ako sa sweldo ng hubby ko ng wala akong nagagawa para makatulong sa kanya.

Now, may 2 house na akong na-closed deal kaya next year ko na makukuha ung commission ko para di ko magalaw kasi para sa house namin un. Buti na lang may supportive akong hubby to help me maghanap ng buyer pati sa work niya. Para din sa mga children namin to e.

Kaya if you want to invest sa House & Lot here in Cavite e hanapin niyo ko or text me. 0923-8203216.