<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8288573288108496812\x26blogName\x3djovhelle+-+The+Mom...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jovhelle.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jovhelle.blogspot.com/\x26vt\x3d7864698308560586141', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Oh hello. I am jovhelle. Chocolates and Pink and Hello Kitty are my favorite things. WAHM ang loving it.

Bituwin - template
Vhelle - image

Words from Quote Garden.

Sunday, March 18, 2007
Call Center Agent wanna be....

Hay naku! ang tagal ko ng nakikiusap kay hubby na payagan ako mag-work pero hanggang ngayon ayaw pa din ako payagan. Ilang times na ako nag-attempt na pumunta sa mga interview ko sa mga call centers pero pagmagpapaalam na ako. no comment ang sagot niya lagi kasi gusto niya hands on ako kay baby. May point siya dun pero auko naman na nakikita ko siyang nahihirapan while ako nasa bahay at tulog sa gabi habang siya antok na antok na sumasagot sa mga problemadong card holders ng Chase...

Two days ago, tinawagan ako ng Ambergris for initial interview sa Pasig pero ang ending, "kawawa naman si baby, auko iwan siya sa mama mo.." Then after 24 hours, tinawagan ako ulit for interview kasi they need daw talaga some agent. Actually Email Support Representative ang in-applyan ko. Pero as usual ayaw talaga ako payagan, pabiro pang kunwari hindi niya narinig ung sinabi ko. No choice kung hindi maging Stay-at-Home-Mom muna for a while.

Call Center Agent din hubby ko sa Convergys-Makati. Chase ang account niya at talagang nakakastress dahil mga kausap mo ay mga problemado at galit na mga americanong na-decline or may fraud sa card nila... Shift niya?!?!?!?! 1:30am to 10:30am. hehehhe.. Buti na lang at madaming incentives at gusto ni hubby ang Way ng pagpapalakad ng Convergys dahil kung hindi ay matagal na siyang lumipat sa iba. For me, naaawa ako sa hubby ko (actually mali ang maawa sa kapwa) kasi mahirap ang work niya and besides iba talaga ang tulog sa gabi than sa umaga. Alam kong alam niya ang eagerness ko na matulungan siya sa pag-work pero ayaw niya eh.

Pero hindi pa din ako susuko, mag-aapply pa din ako at paulit-ulit na mag-papaalam sa kanya hanggang sa pumayag siya. I wanna help him pero as of now i'll help him by means of pagsilbihan siya at tulungan sa pagpapalaki sa anak namin....

Labels: , ,