<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8288573288108496812\x26blogName\x3djovhelle+-+The+Mom...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jovhelle.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jovhelle.blogspot.com/\x26vt\x3d7864698308560586141', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Oh hello. I am jovhelle. Chocolates and Pink and Hello Kitty are my favorite things. WAHM ang loving it.

Bituwin - template
Vhelle - image

Words from Quote Garden.

Thursday, January 31, 2008
Love that I felt...

I wanna share lang my experience kaninang hapon. I was browsing our files sa PC nung nakita ko ung mga files ng chat namin ng hubby ko nung mag-gf-bf pa kami. Syempre binasa ko siya to find out na puro L.Q lagi ang usapan namin (immature pa ko nun). And habang binabasa ko un e umiiyak na ko with matching tissue sa PC table namin. I don't know why pero parang narefresh ung isip ko na sa dami ng pinagdaanan naming problema e kami pa rin talaga hanggang huli. And the fact na parehong Mom namin ang ayaw sa relationship namin e nagcompromise kami sa isa't- isa at hindi nagpatalo sa kanila. hahahaha!!!!

At that time wala si hubby pumasok sa work dahil may kick-off party sila. Bigla ko tuloy siyang tinext na umuwi na siya dahil na-miss ko na agad siya. Grabe talaga kanina siguro dala na din ng hormonal changes kaya masyado akong emotional this past few days. Tomorrow morning pa kami magkikita kaya hanggang ngayon I text him na umuwi na kasi talagang miss ko na siya.

I missed the feeling na kaya ko pala talaga siya mahal kasi lahat ng sakripisyo at klase ng trials e nadaanan namin at never kami nag-break or cool off. Now, in love pa din ako sa kanya kasi kahit moody siya he never fail to make me laugh or smile.

Btw, 6 months na ko in a few days.... excited na ko mamili ng gamit ng new baby namin.. Binago na namin ni hubby ung name niya Anniah Lauraine (anniah-God's answer; Lauraine-Honor and Victory). Sobrang likot na niya nagyon kaya medyo nahirapan ako 2weeks ago dahil si Vince nagkaroon ng chicken pox buti 5days lang at natuyo na lahat. Hirap ng walang yaya kaya baka next month maghanap na ako.

Well, Good night na at sleepy na talaga ako...